Huurvoorwaarden

 

 • Reserveringskosten
 • Betaling
 • Annulering door huurder
 • Annulering door verhuurder
 • Aansprakelijkheid huurder
 • Aansprakelijkheid activiteiten derden
 • Aansprakelijkheid verhuurder
 • Brandveiligheid
 • Werk in uitvoering
 • Nutsvoorzieningen
 • Huisregels
 • Waarborg
 • Bedden- en Linnengoed
 • Schoonmaken
 • Toeristenbelasting
 • Aankomst- en vertrektijden
 • Klachten
 • Reisbescheiden
 • Kindvriendelijkheid
 • Parkeren

 

Op het moment dat u een boeking maakt via telefoon of internet, gaat u akkoord met onderstaande verhuurvoorwaarden.  Schriftelijke, telefonische en boekingen via internet zijn definitieve boekingen. Voor vakanties is de afkoelingsperiode binnen de wet ‘kopen op afstand’ niet van toepassing.

Reserveringskosten

Per reservering worden u € 15,- reserveringskosten in rekening gebracht. Reserveert u per internet/e-mail dan vervallen deze reserveringskosten.

Betaling

Na reservering ontvangt u van ons een factuur. Na betaling van 50% van het factuurbedrag is de reservering definitief. Uiterlijk 12 weken voor vertrek dient u het restant bedrag te betalen op rekeningnummer NL 54 ABNA 047.57.96.810. t.nv. J. Kist Meppel. Indien het restant bedrag niet 12 weken voor vertrekdatum bij ons binnen is dan zijn we gerechtigd de vakantiewoning aan een derde te verhuren, zonder teruggave van de aanbetaling van 50%.

Annulering door huurder

Tot 12 weken voor aankomstdatum kan huurder zijn reservering kosteloos annuleren. Daarna is de volledige reissom verschuldigd welke terstond moet zijn voldaan. Uitsluitend schriftelijke annuleringen worden in behandeling genomen.

Annulering door eigenaar

Indien naar oordeel van de eigenaar omstandigheden aanwezig zijn die nopen tot annulering van de gehuurde accommodatie, dan zal de hoofdhuurder daar direct over worden geïnformeerd en is de overeenkomst ontbonden. De eigenaar zal zich  inspannen voor het zoeken naar een vervangende locatie voor een bedrag ter grootte van de overeengekomen reissom. Mocht dit niet lukken, dan worden de reeds betaalde huurtermijnen per omgaande aan de hoofdhuurder terug betaald zonder recht op verdere vergoeding

Aansprakelijkheid huurder

Gedurende uw vakantie in het door u gehuurde huis bent u als huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde. Hieronder verstaan we: het gehuurde object, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Schade veroorzaakt door uw toedoen dient direct aan ons vergoed te worden. Dit zal in eerste instantie worden verrekend met de borg van € 175,-. Indien dit onvoldoende is zijn we te allen tijde gerechtigd alle bijkomende kosten (waaronder incasso) op u te verhalen.

Bij misdragingen kan het voorkomen dat de beheerder aanvullende maatregelen moet nemen. Alle hier uit voortkomende kosten zullen tevens op u verhaald worden.

Aansprakelijkheid activiteiten derden

Indien u zelf  als hoofdhuurder of een van uw reisgenoten deelneemt aan activiteiten van derden waaronder lokale agenten, dan zijn alle risico’s voor persoonlijke en materiële schade voor uw eigen rekening.

Aansprakelijkheid verhuurder

Verhuurder heeft getracht de omschrijving van de accommodatie, plaats en locatiebeschrijving zoveel mogelijk op juistheid te controleren. Er kunnen zich echter buiten haar medeweten veranderingen voordoen waarvoor verhuurder geen aansprakelijkheid aanvaardt. Verhuurder kan tevens geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bijzondere situaties als natuurrampen, slecht weer, oorlo , geweld, natuurrampen, bouwactiviteiten en overheidsreguleringen waarbij overmacht een rol speelt.

Voor ongelukken en schade tijdens de vakantie aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Verhuurder is tevens niet aansprakelijk voor het niet goed uitvoeren van de huurovereenkomst indien de tekortkomingen zijn toe te schrijven aan de huurder of zijn of haar reisgenoten.

Indien verhuurder richting huurder wel aansprakelijk is voor vermindering van vakantiegenot is de vergoeding in alle gevallen maximaal de huursom. Indien de huurder schade uit hoofde van bedrijf of beroep heeft, is dit tevens van toepassing.

Brandveiligheid

Het huis is voorzien van brandmelders, een tweetal brandblussers en een blusdeken waarmee verhuurder een grote mate van zorgvuldigheid betracht. In geval van schade als gevolg van brand is de te vergoeden schade door verhuurder nooit hoger dan de huursom.

Werk in uitvoering

Indien in de buurt van u vakantiewoning werkzaamheden plaatsvinden (bouw, wegenbrekingen en omleggingen) dan kunnen wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden.

Nutsvoorzieningen

In Tsjechië zijn de nutsvoorzieningen nog niet vergelijkbaar met Nederland waardoor de aanvoer zo nu en dan te wensen overlaat. Hiervoor aanvaardt de huurder geen aansprakelijkheid. Met uitzondering van de gehanteerde energietoeslag die afhankelijk is van het seizoen, zijn alle nutsvoorzieningen (water elektrisch en gas) inbegrepen in de huurprijs.

Huisregels

Het gebruik van het huis is uitsluitend mogelijk door gebruikers die vermeld staan op de reserveringsbevestiging. Onderdeel van de huurovereenkomst zijn de gebruiksregels van het huis welke u vindt in de woning. Drie belangrijke regels zijn:

 • Het huis beschikt over 4 parkeerplaatsen. Overige auto’s dienen kosteloos op de centrale parkeerplaats in het dorp geparkeerd te worden
 • Huisdieren zijn niet toegestaan
 • Roken in de woning is verboden.

Waarborg

Huurders van de woning dienen bij reservering € 175,- waarborg te betalen. Binnen 30 dagen na het verlaten woning wordt de waarborgsom onder aftrek van eventuele schade aan de hoofdhuurder terugbetaald. Bij constatering van schade heeft de verhuurder het recht de waarborgsom in te houden. Indien de huurder zonder informeren van de beheerder of de schoonmaakster de woning verlaat wordt de waarborgsom niet terugbetaald. Tevens is het verboden de woning niet afgesloten achter te laten.

Beddengoed – Linnengoed

Deze zijn aanwezig in de woning

Schoonmaken

De woning wordt na uw verblijf schoongemaakt. De schoonmaakkosten hiervoor betaalt u vooraf. U dient de woning in goede staat, opgeruimd, geveegd en zonder afval achter te laten. In dit kader zijn de huisregels van toepassing.

Toeristenbelasting

In Reuzengebergte is nog niet zolang geleden toeristenbelasting ingevoerd en bedraagt op dit moment ca. € 0,45 per persoon per dag. Binnen 24 uur na aankomst dient u hiervoor een verblijfsboek in te vullen en een tabblad af te geven op het lokale politiebureau (ca. 300 m)

Aankomst- en vertrektijden

Aankomsttijd van de woning is tussen 15.00 en 18.00. U dient zicht te melden bij lokale toeristen informatie in het centrum van het dorp, waar u de sleutel kunt ophalen.

U dient het huis voor 10.00 op de vertrek dag te verlaten en de sleutel van de woning bij de toeristeninformatie in te leveren. 

Klachten

Als eigenaar vinden we het belangrijk dat u terug kunt kijken op een geslaagde vakantie. Mocht u ter plaatse van mening zijn dat dat wat is vermeld in de beschrijving niet overeenkomt met hoe u het huis aantreft, dan dient u dit terstond te vermelden bij de  Toeristeninformatie. Worden uw klachten niet binnen een redelijke termijn (max. 24 uur) opgelost dan verzoeken wij u binnen 48 uur na het constateren van de klacht contact te zoeken met telnr. 06-54372102. Bij eventueel niet opnemen verzoeken wij u de voicemail in te spreken of een sms te verzenden.

Indien achteraf blijkt dat u als huurder de klachten niet aan ons als eigenaar heeft gemeld, dan is een eventueel recht op schadevergoeding uitgesloten. 

Vroegtijdig vertrekken zonder mededeling aan de eigenaar en zonder hem een redelijke tijd en gelegenheid te geven voor het verhelpen van de klacht, ontslaat de eigenaar van iedere verplichting tot vergoeding.

Reisbescheiden

Gedurende de reis moet de reiziger in het bezit zijn van de benodigde reisdocumenten, rijbewijs en groene kaart. 

Beddengoed – Linnengoed

Deze zijn aanwezig in de woning

Parkeren

Bij het huis zijn 4 parkeerplaatsen tevens kunt u kosteloos parkeren op de centrale parkeerplaats in het dorp. Parkeren gebeurt altijd geheel op eigen risico.

Kindvriendelijk

De woning  is kindvriendelijk ingericht. Uiteraard blijft u verantwoordelijk voor uw kinderen. Eventueel bedlinnen voor het kinderbedje dient u zelf  mee te nemen

© 2018 J. Kist. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van J. Kist.

Advertentie